PaRadiSss-lOve
َ!!..عاشقانه وار زیستن..!!َ


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 

از انــــسانـــ هــایـــ احــــسـاسـاتیــــــــ... بیـــشــتـــر بتــــرسیــــــد..

آنهـــــا قـــادرنـــد نـــاگهــــانیــــ دیــــگـــر فـــکــر نکـــنـــنـد..

دوســــتـــــ نداشــــــتهــــ باشــــــند..

قیـــــد همهــــ چیــــز را بزننـــــد..

حتیـــــ زندگیــــــــــــــــــــــــــ...


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 
هر ســــــال بـــرایــــ تو سیـــــه میـــــ پوشــــــیم
 
در دســـتهــ یـــ عاشــــــقان علــــم بر دوشـــــــیم
 
ما، بعـــــد هـــــزار و چــــارصـــد ســـال هـــنوز
 
با یــــاد لــــب تو آب را میــــــ نوشـــــیم . . .
 
اَلــــسلامُ عَلیـــکَ یا اَبـــاعَبـــدِ اللـــــــهِ الـــحُـــسَیــن...
 

+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


ســـــــــــکوت من هیچــــــــگاهـــ نشانهــ ی رضایتــــــم نبـــود..

مــن اگـــر راضـــــــی باشــــــم میخـــــندم،ســــکوت نمیــــــکنم!!!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


حوصـــله ام برفــی اســـت!

با یکــ عالمـــه قنـــدیل دلتنـــگی..

از گوشهــ ی دلمــ آویزان!

آهایــــ..

کافیـــســت کمــی " هـــا " کنــید..

تا کـــه ذرهـ ذرهـ آبـــ شود تنهایـــی ام..

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


هی...

نامت را...

خاطراتت را....

بوسه هایت را...

و لمس حس بودنت را...

همه و همه را بدست باد سپردم!

یادم تو را فراموش...


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


منـ عــاشقتـــ هســتمـ

و تــا انتهــایــ

اینــ دنیایـــ پر از تهیــ

هیچــ کــاریــ بجــز دوســ داشــتنتـ ندارمـ

هیچــ دلیلیــ برایــ تنها گذاشـتنتـ ندارمـ

و هیچــ بهانهـ ایــ برایــ از یاد بردنتــ

حتیــ برایــ لحظهـ ایــ

بیشــتر از آنکـهـ فکرشــ را بکــنیــ دوســــــــــــــــــــــــــــــــــتتــ دارمـــ

مخاطبـــ خاصـــــ خــــــــــــــاص

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


منـــ اگر عـاشـــــــقانـهـ میـــــ نــویــــسـمـــ

نــهـ عاشــقمـ و نهـ معـــشـــوقـــ کـــسیـــ!!!

فـقـط میــ نــویــسمــ کهـ عــشقــ یـــاد قــلبـمـــ بــمانــد..

در ایــنــ ژرفـــایـــ دلــ کــندنـــ هـا و عـادتـــ هـا و هـوسـ هــا..

فـقـطـ تــمــریــنــ آدمــ بـودنـــ میــ کــنـمــ!!!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 

 
هـمه چيــزش خـاصه
 
       لـبـخـندش؛
 
      تـيـپش؛
 
رفـتارش؛
 
  اخـلاقـش؛
 
   احــــساسـاتـش؛
 
       دوسـت داشتـنش؛
 
     مـخاطب نبوده که خــاص باشه ،خــاص بوده که مـخاطـب شده ..

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


ســـــــــــــــــــــــکوت

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

” هــــیس…”

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 

 
اومـــَـــديـــم بَعـــــضيـــــا رو " آدَمــــــ " کُنـــيم 
 
زيــــادي روشــــــون کــــار کـَــــرديم 
 
 " خـــُـُــــــدا " شـُــــدَن ..

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 


 
نـميدونـم کـجا بـساط دلتـنگيمو  "پــهـن" کـنم...
 
از بـس که مـردم به طـعنه گفـتـند:
 
"جـمع" کـن بـابـا، عشـق کـجـا بـود!!!

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 

 
اگـر ذره اي بـه پــرستش اعـتـقاد داشـتم
 
به جـز تــو هـيچ کـس را نـميـپرستيـدم
 
تـو خلق ميکني ، پـرورش ميـدهي و هـميشه نـگران مخـلوقـت هستي
 
بـي شـک
 
تـــــــــــو زيـباتــرين
 
خـــــــــداي جهاني 
 
مامان جونم...روزت مبارک!
 
                    میسی که بهم زندگی دادی...عاشقتم!

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


لــــعــنــت به بعضی آهــنــگ ها

به بعضی خــیـابــونا...

به بعضی حــرفا و تـکــه کــلام هــا

لـــــعـــنـتـیا آدمــو مـیــبـــرن به روزایی کــه

واســه از بــیـن بـردنـشـون

تـو ذهـنـت ویـــــــــرون شدی ...


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


چیزے نو بیآوَر

 

פَرفـے تآزه

 

جُملِه اے کِه بِه هیچ کَس نَگُفتِه اے

 

פـآلِ مَرآ بِه هَم نَزَטּ

 

تو בوستَت בآرَم هآیَتـ رآ بِه هَمهـ میگویے ...!!!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 
آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد

نــميخواستم

نــفهميدم

فــقط آمــدم !

رفــتنم اما با توست !

تــو بماني مي مــانم

حتی اگر همه ي دنيا ســوزِ سردِ زمستان باشد و

 
از بــهار بي خبــــــــر . . .


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 
آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید

شیطان دچار درد شدید در سر میشود؟

و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند

و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود

و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود

و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید

دوباره به این پیام را به دیگران ارسال کنید

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند

فریب شیطان را نخور

پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید.
 
و توی وب هاتون بذارید.


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


  

   از هــــيــچ کـــار بـــچـگـيم پـــشـيـمان نـــيــــستـم . .

   جــــز ايـــــن کـه ،

   آرزو داشـــتـــم بـــــــــــــزرگ شــــوم...


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


   هــــيـس.....

   ســــاکـــت...

   يـــک کـــف مـرتــب به افتــخـاره رفتـنـش بـزنــيــد...

   چـــه بــا احـسـاس مــنو گــذاشــت و رفــت......!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


روزے خواهـנ رســیـנ....

ڪـہ נیگــــر....

نـہ صـנایم را بشنـوے...

نـہ نگــــــــاهم را ببنـے ...

نـہ وجوנم را حس ڪنـــے ...

... و میشویـے ...

با اشڪتـــ ... سنگ قبر خاڪـــ گرفتـہ ے مرا ...

.... و آن لحظـہ استــ...

ڪـہ معنـے تمامــ حرف هاے گفتـہ و نگفتـہ ام را میفهمـے

ولـے ... مـטּ ... נیگر ... نیستمــ ....


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


 تنهایی یعنی

امشبم مثل شبای دیگه

رو تخت دراز بکشی

آهنگ بزاری و بازم فکر کنی

به نبودنش..

به حرفایی که با هم میزدید...

به اینکه با غریبه ای رفته..

و مثل همیشه چشات تقاص پس بدن...!

 

+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


چـه سخت است

تـشییع عشق روی شانه هـای فرامـوشی..

وقتی مـیدانی پـنج شنبه ای نـیست

تا رهگذری بـر بی کـــــسی ات فاتـحه بخواند!


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


خــُــداي مـَـــن !

صـُـحبَت از " دَرد " است ! دَرد..

كُودکــ چـه مــي دانــَد طاقــَت چيسـت ؟

بــه سَلامــَتـي كـُودكـي كـه بـه مادَرش مـي گويــَد :

اِمـــسال سـيـــن هـَشتــُم سُفره ي مـا ، سَرطـان مــَن است....


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|


http://s2.picofile.com/file/7593034729/w_w_w_chekelo_parsiblog_com_3012_.jpg

روزي مـيـرسـد . . .

در حـسـرتـم بـمـانـي

در روزي بـارانـي ، مـن در اوج و تـو در ويـرانـي . . .

يـه روزي صـادقـانـه صـدايـت کـردم . . .

عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم . . .

حـالـا عـاجـزانـه نـگـام مـيـکـنـي

بـا حـسـرت صـدام مـيـکـنـي

امـــا فــقــط

بـــــرو . . .

 


+ تاریخ برچسب:, | ساعت | نویسنده khazra...!!
|